Investeringpolicy

BakgrundDetta dokument beskriver min övergripande investeringspolicy. Med investeringar avses noggrant genomförda och analyserade placeringar som med högsta sannolikhet ger en rimlig avkastning utan påtaglig risk för kapitalets säkerhet.

Finansiell ställning
Investeringar i värdepapper ska vara obelånade. För att inte belåningen ska ske mot andra tillgångar ställs regler upp för dessa:
  • Ideal belåning på bostadshus är 60 procent av marknadsvärdet, maximal belåning är 75 procent.
  • Inga andra räntebärande lån är tillåtna
Det ska finnas ett buffertsparande om minst en nettomånadslön på bankkonto. Investeringar skjuts upp om bufferten kommer därunder.

Pensionsinkomster ska tryggas via allmänna pensionssystem och tjänstepensionssystem.

Investeringsportfölj
Investeringar ska i största möjliga mån ske i börsnoterade aktier. Valet är baserat på förmodad kompetens och förväntad avkastning.

Investerar ska kategoriseras i högsta möjliga mån efter Peter Lynch's ramverk av kategoriseringar. De kategorier som jag i dagsläget investerar i är:
  • Turnarounds
  • Fast Growers
  • Cyclicals 
Portföljomsättningen bör vara låg, högst 10 procent per år, avsteg ska motiveras. Omsättningen mäts som värdet av sålda aktier under året jämfört med portföljens viktade värde.

Investeringshorisonten är 2-30 år beroende på kategori av bolag.

Varje investering ska ha en riskklass kopplat till sig.


Förväntad avkastning
Aktieportföljen förväntas överträffa SIXRX under fyra av fem femårsperioder, samt ackumulerat sedan mätningarnas början. Överavkastningen jämfört med index förväntas ligga mellan 0 och 8 procentenheter. Jämförelsen sker inklusive transaktionskostnader, men exklusive skatteeffekter. Misslyckas detta så finns indexfonder som utmärkta alternativ.

Investeringsportföljen ska följas upp varje år, liksom hur väl investeringspolicyn har efterföljts. Detta dokumenteras på bloggen.

Mål
Mål: 1 minst 1 miljoner i eget kapital före 30. Mål 2: minst 10 miljoner (varav 5 miljoner i finansiella tillgångar) före 40. Mål 3: minst 50 miljoner under min livstid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar